Dataskyddsförordningen (GDPR)

Secure State Cyber har stor erfarenhet att hjälpa organisationer att ta sig an den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Vi använder oss av en framtagen och inarbetad metod för att genomföra analyser och ta fram lämpliga åtgärdsförslag. Vi utbildar och ger konkreta råd samt kan även stötta i framtagningen av olika styrdokument såsom t.ex. en dataskyddspolicy. Secure State Cyber har flera jurister och informationssäkerhetsexperter som är specialiserade på integritetslagstiftning och de utmaningar som dessa kan medföra.

Kundcase 1

Vi har hjälpt en större myndighet att utbilda personalen i regelverket i GDPR. Vi har också inventerat deras personuppgiftsregister och system som behandlar personuppgifter för att se vilka åtgärder de behöver vidta. Vi har också hjälpt till att vidta åtgärder såsom framtagande av personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i GDPR.

Kundcase 2

Vi hjälper ett mellanstort företag att genomföra ett GDPR-arbete utifrån deras förutsättningar och behov vilket innebär att vi väljer ut de områden som är viktiga för just det företaget. Vi genomför sedan intervjuer av medarbetare för att hitta eventuella gap mot GDPR. Vi hjälper sedan företaget att ta fram åtgärdsförslag och ger konkreta tips hur de kan efterleva regelverket i GDPR.