Tjänster

INCIDENTHANTERING

Incidenthantering är till för att stötta organisationer om en incident har skett. Organisationen måste då ha förmåga att agera snabbt och kunna bemöta incidenten som hotar verksamheten.

Exempel på hjälp vi erbjuder när det som inte får hända sker:

INCIDENTPLANERING

Att förbereda sig på att göra rätt saker vid inträffandet av en incident är en oerhört viktig del av ett systematiskt cybersäkerhetsarbete. Går det att korta ner tiden från det att intrånget upptäcks, tills det åtgärdats och allt är uppe som vanligt igen är förutsättningarna goda. God incidenthantering innebär att i tid planera för det värsta och återkommande öva personal i att hantera olika typer av incidenter. Vi bistår genom hela incidenthanteringsprocessen, från inledande planering till utvärdering och uppföljning av arbetet efter en incident. 

INCIDENTUTREDNING

Misstänker du att något inte står rätt till på ditt företag? Secure State Cyber erbjuder incidentutredningar som riktar sig till företag och organisationer som misstänker oegentligheter eller vill samla information om en oönskad händelse som inträffat. Det kan till exempel gälla:

  • misstankar om överträdelser av företagets policy/regler kring informationssäkerhet
  • intern information verkar ha kommit på avvägar
  • behörigheter har använts på oönskat sätt
  • IT-utrustning verkar användas till fel saker
  • återskapande av händelseförlopp

När en händelse påverkat verksamheten negativt kan vi hjälpa till med att utreda den grundligt och göra en analys av läget. Vi gör en opartisk bedömning av incidenten och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Utredningen ger underlag för åtgärder både i form av tekniska och processmässiga förbättringar, kommunikation med berörda parter och eventuella efterföljande juridiska processer.