Nationell rapport anger trender inom informationssäkerhetsområdet

Publicerad den februari 9, 2015

Nationell rapport anger trender inom informationssäkerhetsområdet

”Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.”

I en nyligen utgiven rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ges en samlad bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet. Rapporten innehåller sammanlagt sju trendområden och bland dessa är fortfarande människan den största riskfaktorn när det gäller informationssäkerhet.

– Rapporten poängterar att individens agerande kan få omfattande konsekvenser på många organisationers hela verksamhet, säger IT-forensiker på Secure State AB.

I arbetet med trendrapporten har MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), Polisen och Försvarsmakten deltagit, tillsammans med stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Trendrapportens innehåll är sammanställt med utgångspunkt från den kunskap och löpande omvärldsanalys som sker vid respektive myndighet.

Många organisationer har tydliga ramverk och regler för hur information ska hanteras, men saknar eller har bristfällig kontroll av att regelverket verkligen efterlevs. Vi har den senaste tiden sett en ökad efterfrågan av IT-revisioner och incidentutredningar kopplat till överträdelser eller misstankar om överträdelser av regelverk för informationssäkerhet. Det kan handla om att intern information har kommit på avvägar, att behörigheter använts på oönskat sätt eller att IT-utrustning använts till fel saker.

Secure State är ett konsultföretag med specialistkompetens inom området informationssäkerhet som hjälper organisationer att skapa tillit till sina system och processer. Företaget arbetar med stora kunder i branscher med mycket höga säkerhetskrav, främst offentliga myndigheter, försvarssektorn samt kommuner och landsting. Efterfrågan av företagets tjänster har ökat markant de senaste åren.

Läs hela rapporten: https://www.msb.se/Templates/Pages/NewsPage.aspx?id=13393&epslanguage=sv

Vid frågor:

Ulrika Nilsson, VD Secure State AB

[email protected]

070-670 25 02